Opetuslautakunnan kokouksessa 13.2.2017 teillä on käsiteltävänä oikaisuvaatimus ryhmäperhepäiväkoti Vellamon lakkauttamisesta Koivukylän alueella. Ennen asian käsittelyä haluaisin tuoda esille seuraavat seikat koskien kaupungin esitystä oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä:

Oikaisuvaatimukset tulee lain mukaan käsitellä kiireellisenä (Kuntalaki 134 §). Näin ei kuitenkaan ole kaupungin puolesta toimittu. Oikaisuvaatimus on toimitettu kaupungille 9.12.2016. Opetuslautakunnan kokouksia on tämän jälkeen ollut kaksi, 13.12.2016 ja 16.1.2017, joissa oikaisuvaatimusta ei ole tuotu käsittelyyn. Laki kieltää myös päätöksen täytäntöönpanon, mikäli se tekee oikaisuvaatimuksen hyödyttämäksi (Kuntalaki 143 §). Tässä tapauksessa oikaisuvaatimus tehtiin hyödyttömäksi lakkauttamalla Vellamo ennen kuin oikaisuvaatimusta oli tuotu opetuslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaupungin esityksessä myönnetään järjestysvirhe: ”vuokrasopimus olisi tullut irtisanoa vasta opetuslautakunnan päätöksenteon jälkeen”. Esityksen mukaan Vellamon tilan irtisanomisaika oli 3 kk, minkä vuoksi vuokrasopimus irtisanottiin jo syyskuussa ennen opetuslautakunnan päätöstä. Kuitenkin VAV-asunnoilta saadun tiedon mukaan he noudattavat 1 kk irtisanomisaikaa, ellei asiasta ole poikkeuksellisesti jotain muuta sovittu. Nähdäkseni kaupungin virkamies on myös ylittänyt toimivaltansa irtisanoessaan vuokrasopimuksen ennen opetuslautakunnan päätöstä. Oikaisuvaatimus, jossa nämä asiat on tuotu esille, on toimitettu kaupungille 9.12.2016, ennen joulukuun kokousta. Kaupungin esityksen mukaan – myös ennen joulukuun kokousta – isännöitsijän kanssa neuvoteltiin vuokrasopimuksen ehdollisesta jatkosta.

Kaupungin esityksessä myönnetään, että Koivukylän alueen lapsimäärä on kasvussa. Tämän vuoksi päiväkotien sulkemista Koivukylän alueella ei voida pitää perusteltuna, etenkin kun lokakuussa esitettiin tarve uudelle paviljonkipäiväkodille Koivukylän alueella. Kaupungin esityksessä ei perustella, miksi Vellamon kohdalla valittiin käytettäväksi koko Korso-Koivukylän suuralueen väestöennustetta (-177 lasta), kun taas paviljonkipäiväkodin kohdalla käytettiin vain Koivukylän suuralueen ennustetta (+144 lasta). Ero on merkittävä. Tasapuolisen kohtelun nimissä päiväkoteja arvioitaessa tulisi samalla alueella käyttää samoja lukuja. Väestöennuste osoittaa, että vähennys lapsissa tapahtuu nimenomaan Korson alueella ja on sielläkin vain hetkellistä palautuen nykyiselle tasolleen muutamassa vuodessa.

Kaupungin esityksessä vedotaan Vellamon alhaiseen täyttöasteeseen kesä- ja elokuussa 2016. Sekä kesä- että elokuu ovat monien lasten vanhemmilla lomakuukausia, joten ne eivät anna totuudenmukaista kuvaa Vellamon täyttöasteesta. Lisäksi todetaan, että Vellamo oli auki kesäkuussa kokonaiset kolme päivää (1.-3.6.). Syksyn alhaisempaa täyttöastetta selittää se, että Vellamoon ei sijoitettu uusia lapsia, vaikka hakijoita tiettävästi oli. Kaupungin esityksessä jätetään vastaamatta tähän oikaisuvaatimuksessa esitettyyn kohtaan uusien lapsien sijoittamatta jättämisestä.

Yhteenvetona: Kaupungin esitys ei kiistä, etteikö päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja päätöksen tehnyt virkamies ylittänyt toimivaltaansa. Allekirjoittanut katsoo, että oikaisuvaatimuksen käsittelyssä on jätetty noudattamatta ainakin kahta eri kuntalain kohtaa. Vellamon sulkemista perustellaan kesälomakuukausien täyttöasteella sekä Korson alueen lapsimäärän vähennyksellä, kun samaan aikaan myönnetään Koivukylän lapsimäärän olevan kasvussa ja päätetään uuden päiväkodin rakentamisesta Koivukylän alueelle. Kaupungin esityksessä ei myöskään vastata kaikkiin oikaisuvaatimuksessa esitettyihin kohtiin. Kaikista näistä epäkohdista huolimatta kaupunki ei näe Vellamon sulkemista koskevissa menettelyissään tapahtuneen virheitä, ja esittää oikaisuvaatimuksen hylkäämistä.

Oikausuvaatimus luettu ja lähetetty kokouksessa läsnäolleille.

ITSE TUIN TÄTÄ OIKAISUVAATIMUSTA!

Jari Jääskeläinen oplan jäsen

Oikaisuvaatimuksen kirjoittaja on (nimi poistettu tietosuoja syistä)
yksi oikaisuvaatimuksen allekirjoittajista